st
Strona główna
Katalog
Wyszukiwarka
Schowek
Promocje
Lista Top 100
Nie masz czasu na przeglądanie ofert? Dodaj ogłoszenie i czakaj na najlepsze propozycje.
Ostatnio dodane
Łapalice
Wrony
Zbrosza Duża
Mrągowo
Nowy Probark
Czajewszczyzna
Znajdź nas na Facebook'u
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady prywatności na stronie internetowej www.ruszajwpolske.pl (dalej: Serwis).

Administratorem danych osobowych jest spółka Eco Invest Sp. z.o.o ul. Dworcowa 4/40 39-300 Mielec NIP 8172177585, nr telefonu +48 787 330 207, e-mail [email protected].

Na potrzeby niniejszego dokumentu zastosowanie znajdują definicje zawarte w regulaminie.

Administrator danych osobowych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane prawem środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych osobowych, cele i podstawy prawne

Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkowników Serwisu (dalej określani łącznie jako „Użytkownicy”). Ponadto Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adres IP, serwer proxy, nazwa sesji, urządzenia, systemu operacyjnego i przeglądarki Użytkownika, lokalizacji oraz nazwy dostawców usług internetowych lub dostawców usług mobilnych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami, w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz do generowania informacji zbiorczych i statystycznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), na podstawie których nie można zidentyfikować Użytkownika, jak również w celach bezpieczeństwa.

 1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.).
 2. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się w zakresie:
  1. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), polegającej na prowadzeniu konta w serwisie internetowym Administratora, umożliwieniu dodawania ofert obiektów i kontaktowania się z osobami zainteresowanymi obiektem (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu, fax, login, hasło, nazwa firmy, adres strony www) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. zamieszczenia opinii na stronie internetowej www.ruszajwpolske.pl (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail)– na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytania Użytkowników przesłane za pomocą formularza zapytania (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. świadczenia przez Administratora usługi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na przesłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail wybranych przez niego ofert (zakres danych: e-mail) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  6. zawarcia i wykonania umowy świadczenia usług, w tym do wystawienia faktury VAT (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  7. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
  8. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  9. prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  10. przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie odrębnie udzielonej zgody,
  11. używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres dostawy, e-mail, numer telefonu) – na podstawie udzielonej zgody.
 3. W ramach procesu przesyłania zapytania za pomocą formularzy zapytania, Użytkownik otrzymuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO oraz może wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w sposób i w celach opisanych w wyrażonej zgodzie oraz niniejszym dokumencie. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia, chyba że dostęp do nich jest warunkowany dokonaniem rejestracji Konta w Serwisie. Brak rejestracji Konta powoduje ograniczenie możliwości korzystania z Serwisu.
 5. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowników przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  1. biuru rachunkowemu prowadzącemu księgowość Administratora,
  2. właścicielom obiektów dostępnych w Serwisie (w przypadku Użytkowników poszukujących obiektów);
  3. osobom poszukującym obiekty w Serwisie (w przypadku Użytkowników oferujących obiekty);
 7. Odbiorcom niewskazanym powyżej Administrator nie udostępnia przetwarzanych danych osobowych w formie, która pozwalałaby na jakąkolwiek identyfikację Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jeżeli obowiązek udostępnienia zebranych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Czas przetwarzanych danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
  1. prowadzenia korespondencji zainicjowanej zapytaniem Użytkownika – do czasu jej zakończenia,
  2. przez okres niezbędny do świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną lub realizacji umowy, w tym także po jej wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności – do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń Użytkownika lub usunięcia przez niego Konta w Serwisie, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później,
  3. do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody na prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych lub na podstawie wymienionej w art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  4. odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach Użytkownika plików "cookies" – w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie przeglądającego zawartość Serwisu. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Administratora z plików "cookies" znajdują się w Polityce Cookies.
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników po zamknięciu ich Kont w Serwisie również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika wynikających z zawartych umów, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom.

Uprawnienia Użytkownika

 1. Administrator zapewnia każdemu Użytkownikowi realizację uprawnień wskazanych poniżej. Użytkownik może realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania poprzez pocztę elektroniczną: [email protected].
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. dostępu do treści danych – zgodnie z art. 15 RODO,
  2. sprostowania/zaktualizowania danych – zgodnie z art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
  4. ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
  7. cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO,
  8. wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – zgodnie z art. 77 RODO.
 3. Administrator rozpatruje zgłoszone żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od chwili jego otrzymania. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć żądania Użytkownika w ww. terminie, rozpatrzy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio Użytkownika o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Administrator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z żądaniem Użytkownika każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator zapewnia, że przyjęte przez niego zasady przetwarzania danych osobowych zapewniają wszystkim Użytkownikom realizację ich uprawnień wynikających z właściwych przepisów prawa, a w szczególności Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administrator wykonuje nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób zapewniający ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych, uszkodzeniem, zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą danych.
 4. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Użytkownika danych oraz znacząco utrudnia uzyskanie w sposób nieuprawniony danych Użytkownika umożliwiających dostęp do jego Konta.
 5. Serwis może zwierać hiperłącza do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowaną przez te strony politykę ochrony danych osobowych. Administrator zobowiązuje się przy tym dochować niezbędnej staranności, by Użytkownicy mieli świadomość korzystania z innej strony internetowej nienależącej do Administratora po skorzystaniu z hiperłącza.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator ma uprawnienie do zmiany niniejszego dokumentu, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami zanim wejdą one w życie, np. poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach Serwisu, a w przypadku istotnych zmian także poprzez wysłanie powiadomienia na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. W przypadku zastrzeżeń Użytkownika do wprowadzonych zmian może on zażądać usunięcia Konta w Serwisie. Dalsze korzystanie ze Serwisu po publikacji lub wysłaniu powiadomienia o zmianach niniejszego dokumentu uważane jest za wyrażenie zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych Użytkownika według zaktualizowanej treści dokumentu.
 3. Polityka prywatności nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka cookies

 1. Podczas przeglądania Serwisu są używane pliki "cookies", czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku korzystaniem ze Serwisu. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Serwisu.
 2. Stosowane przez Administratora pliki "cookies" są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownika. Pliki "cookies" zawierają zazwyczaj nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 3. Administrator stosuje następujące rodzaje plików "cookies":
  1. "cookies" sesyjne, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm "cookies" sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  2. "cookies" trwałe, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie przez Użytkownika urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm "cookies" trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika,
  3. "cookies" statystyczne, umożliwiające śledzenie ruchu w Sklepie Internetowym,
  4. "cookies" reklamowe, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści dostosowanych do jego osobistych preferencji.
 4. Administrator wykorzystuje pliki "cookies" w następujących celach:
  1. konfiguracji Serwisu, umożliwienia dostępu do Konta i usług oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach i podstronach Serwisu ("cookies" Administratora),
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA ("cookies" osoby trzeciej) – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  3. sprawdzenia statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę Google oraz zoptymalizowanie widoczności strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Search Console, których których administratorem jest Google Inc. z siedzibą w USA ("cookies" osoby trzeciej) – polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl,
  4. popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii ("cookies" osoby trzeciej) – polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies.
 5. Pliki "cookies" mogą też być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google ("cookies" osoby trzeciej), do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie, które będą wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketignowych, w tym wysyłania powiadomień w przeglądarce (tzw. powiadomienia web push). W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików "cookies" przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 6. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności wyżej wskazanych osób trzecich, celem zapoznania się z zasadami korzystania z plików "cookies" tych podmiotów.
 7. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików "cookies", określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików "cookies" w urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu "cookies" na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania stosowanego przez Użytkownika (przeglądarki internetowej).
 8. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
  1. Internet Explorer,
  2. Chrome,
  3. Safari,
  4. Firefox,
  5. Opera,
  6. Android,
  7. Safari (iOS),
  8. Windows Phone,
  9. Blackberry.
 9. Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie i spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Dlatego zalecane jest stosowanie oprogramowania z włączoną obsługą plików "cookies".
KONTAKT

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Internetowa baza noclegowa www.ruszajwpolske.pl

Dane firmy:
Eco Invest Sp. z.o.o
ul. Dworcowa 4/40
39-300 Mielec
NIP: 8172177585
REGON: 361760429
 1. Faktury, rozliczenia, płatności:
  Email: [email protected]

 2. Reklama w serwisie, sprawy administracyjne:
  Email: [email protected]
ostatnio przeglądane
0
schowek
0
Brak ofert w schowku
wydrukuj
pobierz PDF